Jakość i certyfikacja

Jakość produktów spółki KORADO, a.s.

Grzejniki

Znak towarowy KORADO stanowi gwarancję wysokiej jakości, długiej żywotności, doskonałych parametrów technicznych i przyjaznej ceny. Obecnie oferujemy rozwiązanie systemowe dla ogrzewania, którego tradycyjną podstawą  jest szeroki asortyment grzejników płytowych RADIK, grzejników drabinkowych KORALUX, grzejników dekoracyjnych KORATHERM i konwektorów KORADO. We wszystkich naszych fabrykach rozporządzamy najnowszymi technologiami w dziedzinie, co jest między innymi potwierdzone przez przyznanie certyfikatu potwierdzającego zgodność produkcji z międzynarodowym standardem wymagających norm ISO 9001:2015.

Na wymagającym rynku europejskim wysoka jakość wyrobów spółki KORADO jest potwierdzona faktem posiadania prawa do używania krajowych znaków jakości RAL (Niemcy) a NF (Francja). Do dyspozycji są również znaki jakości kolejnych ważnych rynków, np. znak jakości GOST dla rynku rosyjskiego, ukraińskiego oraz białoruskiego. Posiadanie wymienionych znaków jakości oznacza, że w sposób ciągły  spełniane są wymagania dot. jakości materiału, konstrukcji, produkcji i regularnej kontroli wszystkich naszych grzejników.

System sterowania jakością ISO 9001:2015 w połączeniu ze znakami jakości gwarantuje najwyższy stopień w osiągnięciu stałej jakości wyrobów i wszelkiej działalności spółki KORADO na rynkach europejskich i światowych.

Atest higieniczny

Grzejniki płytowe RADIK w wykonaniu higienicznym tj. modele RADIK CLEAN, RADIK CLEAN VK, RADIK HYGIENE i RADIK HYGIENE VK były testowane w specjalistycznych akredytowanych stanowiskach kontrolnych i uzyskały atest higieniczny ( RADIK HYGIENE - HYGIENE VK, RADIK CLEAN - CLEAN VK ) dla zastosowania w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach, w których są kładzione wysokie wymagania na higienę i czystość.

Dla grzejników płytowych RADIK, grzejników łazienkowych KORALUX i grzejników dekoracyjnych KORATHERM otrzymaliśmy także atesty higieniczne wydane przez polski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

Deklaracja o właściwościach użytkowych i oznaczenia CE dla grzejników

Dla grzejników RADIK, KORALUX, KORATHERMkompletnego asortymentu konwektorów KORADO wydana została przez Spółkę KORADO a.s. Deklaracja o właściwościach użytkowych, która została opracowana wg rozporządzenia EP i Rady (EU) nr 305/2011. „Deklaracja o właściwościach użytkowych” zastąpiła  „Deklarację zgodności WE” (wytyczna Rady WE 89/106/EHS). „Deklaracja o właściwościach użytkowych” obejmuje między innymi właściwości charakterystyczne produktu i przypuszczalne stosowanie. Oznaczeniem CE na wyrobach i w dokumentacji technicznej producent informuje, iż ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wymienionego wyrobu z właściwościami podanymi w deklaracji o właściwościach użytkowych.

Proces certyfikacji zgodnie z obowiązującym prawem europejskim został wdrożony przez jednostkę notyfikowaną nr 1015, Państwowym Instytytutem Badawczym Maszyn, Brno. 

Archiwum Deklaracja Właściwości Użytkowych

Wydajność cieplna

Pomiary wydajności cieplnej grzejników KORADO wykonywane są w akredytowanych laboratoriach zgodnie ze zharmonizowaną normą EN 442.

GWARANCJA

RADIK, KORALUX, KORATHERM

Przewidziany okres gwarancji na szczelność i podane wartości wydajności cieplnej i parametrów technicznych grzejników umieszczonych w systemach ogrzewania ciepłą wodą odnosi się do poszczególnych linii produktów w następujący sposób:

RADIK grzejniki płytowe
10 lat od daty sprzedaży (odnosi się do grzejników sprzedanych po 1.9.2007)
KORALUX grzejniki łazienkowe, KORATHERM grzejniki dekoracyjne
5 lat od daty sprzedaży
KORALUX – E samodzielne grzejniki łazienkowe elektryczne
2 lata od daty sprzedaży

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zniekształcenia i uszkodzenia grzejników spowodowane podczas transportu, przeładunku i magazynowania. Gwarancja ta nie ma zastosowania do uszkodzeń mechanicznych lub innych spowodowanych przez niewykwalifikowany montaż grzejników lub do szkód poniesionych przez niewłaściwą instalację elektryczną lub ciepło-techniczną. Szczegółowe warunki pracy i gwarancji, w tym procedura reklamacyjna, podane są w ogólnych warunkach handlowych dostaw KORADO,a.s.

Spółka KORADO a.s. zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji technicznych bez uprzedzenia.

NAWIEWNIKI ŚCIENNE

Spółka KORADO, a.s. udziela na urządzenia ustawową gwarancję 2 lata. Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem profesjonalnego montażu urządzenia oraz prawidłowej obsługi urządzenia.
CE logoDeklaracja zgodności
Nawiewniki ścienne i nawiewniki z funkcją odzyskiwania ciepła odpowiadają przepisom dyrektywy 1999/5/EU Rady Unii Europejskiej.